STATUT

Towarzystwa Przyjaciół Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim

I. Postanowienia ogólne.

§1

Towarzystwo nosi nazwę Towarzystwo Przyjaciół Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim”, zwane w dalszej części statutu „Towarzystwem”.

§2

1. Towarzystwo jest zawiązane na czas nieokreślony.
2. Towarzystwo jest stowarzyszeniem osób fizycznych posiadającym osobowość prawną i działającym na podstawie przepisów:
-) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 z 1989 r. poz. 104, zm. Dz. U. Nr 14 z 1990 r. poz. 86),
-) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.),
-) niniejszego statutu.

§3

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Gorzów Wielkopolski.

§4

1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i profilu działania.
2. Towarzystwo opiera się na pracy społecznej członków i może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

II. Cele i środki działania.
§5

Celem Towarzystwa jest wspieranie działalności Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, zwanego dalej „Teatrem” oraz edukacja artystyczna w zakresie kultury teatralnej, muzycznej i tanecznej, a także wychowania dzieci i młodzieży, a w szczególności:
1. Edukacja teatralna dzieci i młodzieży.
2. Integracja społeczności miasta Gorzowa Wielkopolskiego i województwa lubuskiego wokół Teatru jako ośrodka kulturotwórczego.
3. Dbałość o dobre imię Teatru.
4. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na działalność, w tym również działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
5. Udział w kształtowaniu działalności statutowej Teatru.
6. Promocja i reklama działalności Towarzystwa.
7. Wymiana doświadczeń ze stowarzyszeniami o podobnym profilu działania.
8. Wydawanie publikacji i wydawnictw związanych z dorobkiem Towarzystwa.
9. Wspieranie działań służących rozwojowi nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
11. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomagających rozwój demokracji.
12. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
13. Wspieranie i upowszechnianie zdrowego stylu życia, ekologii i dbania o środowisko.
14. Wspieranie działań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.
15. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
16. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
17. Promocję i organizację wolontariatu.
18. Organizowanie konkursów, przeglądów artystycznych, festiwali.
19. Współtworzenie polityki młodzieżowej.
20. Upowszechnianie idei uczestniczenia młodzieży w życiu publicznym.
21. Wspieranie rozwoju organizacji młodzieżowych oraz seniorów.
22. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
23. Integracja środowisk.
24. Współpraca międzynarodowa.
25. Organizacja wypoczynku w formie warsztatów artystycznych.

§6

Towarzystwo realizuje swoje cele po przez:
1. Organizowanie zajęć edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych.
2. Prowadzenie warsztatów teatralnych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno-popularyzatorskiej w celu integracji Teatru ze społeczeństwem.
4. Przygotowanie spektakli teatralnych.
5. Organizowanie działań promujących i reklamujących.
6. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych ze składek członkowskich na cele statutowe Towarzystwa.
7. Organizowanie zbiórek, pozyskiwanie sponsorów.
8. Działania na rzecz wzmocnienia więzi międzyludzkich i pokoleniowych, w szczególności poprzez organizację imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych, prozdrowotnych.
9. Działalność wydawniczą.
10. Współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami.
11. Organizowanie wypoczynku.
12. Prowadzenie działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze uzależnień, patologii społecznych.
13. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży.
14. Prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska, ekologii i zdrowego stylu życia.
15. Prowadzenie działań na rzecz wolontariatu.
16. Podtrzymywanie i upowszechnianie wiedzy o kulturze polskiej, szczególnie dziedzinie teatru.
17. Integrację środowisk.
18. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej i wspieranie działalności gospodarczej prowadzonej przez Teatr.
19. Doradztwo w zakresie repertuaru artystycznego Teatru.
20. Uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych realizowanych przez Teatr.
21. Promowanie w formie nagród i wyróżnień znaczących dokonań sezonu artystycznego.
22. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami o podobnym profilu działania.

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§7

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§8

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 16 lat i złożył deklarację członkowską. Członka Towarzystwa przyjmuje zarząd i podejmuje w tej sprawie uchwałę.

 

§9

1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa.
2. Godność Członka honorowego nadaje się uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§10

Członkiem wspierającym Towarzystwo może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera działalność Towarzystwa, jest zainteresowana problematyką związaną z merytoryczną działalnością Teatru i zadeklaruje opłacenie składek członkowskich.

§11

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa.
2. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.
3. Uczestniczenia w zebraniach Towarzystwa.

§12

Członek wspierający ma prawo:
1. Brać udział z głosem doradczym w Walnych Zgromadzeniach Członków i spotkaniach władz Towarzystwa.
2. Zgłaszać wnioski dotyczące działalności Towarzystwa.

§13

1. Obowiązki członka zwyczajnego:
a) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów, uchwał władz Towarzystwa:
b) aktywne uczestniczenie w działalności Towarzystwa;
c) regularne opłacanie składek członkowskich.
2. Członek wspierający jest zobowiązany do wpierania działalności statutowej Towarzystwa oraz do regularnego opłacania składek.

§14

Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z członkostwa.
2. Skreślenia przez zarząd z listy członków z powodu zalegania z opłacaniem składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 miesiące, po uprzednim upomnieniu.
3. Śmierci członka.
4. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu oraz na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

§15

Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członka Towarzystwa, przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do Walnego Zgromadzenia Członków.

IV. Władze Towarzystwa.

§16

Władzami Towarzystwa są:
1. Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 5 lat.

§17

Walnego Zgromadzenia Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Do jego kompetencji należy:
1. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
2. Wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Ustalanie kierunków działalności Towarzystwa.
4. Udzielanie absolutoriów Zarządowi.
5. Uchwalanie statutu i jego zmian.
6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.
7. Uchwalenie budżetu oraz zatwierdzenie sprawozdań z jego wykonania.
8. Podejmowanie uchwał w innych ważnych sprawach.
9. Rozpatrywanie wniosków wniesionych przez członków.

§18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków zwyczajnych w obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych.
2. Walne Zgromadzenie Członków nie jest prawomocne w przypadku zebrania mniejszej niż wymaga ilość osób uprawnionych do głosowania.
3. Głosowanie tajne uchwał Walnego Zgromadzenia Członków zarządza się na wniosek 1/3 obecnych, uprawnionych do głosowania Członków.
4. Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz w ciągu roku.
5. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek 10 członków zwyczajnych, wysyłając na tydzień przed planowanym terminem zawiadomienie w formie listowej lub email z załączonym porządkiem obrad.
6. W przypadku braku wymaganej liczby członków w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w drugim terminie, po upływie 1 godziny w stosunku do pierwszego terminu, z tym samym porządkiem, w tym samym miejscu, bez względu na liczbę obecnych członków.

§19

1. Zarząd jest organem wykonawczym Towarzystwa wybieranym przez Walne Zgromadzenie Członków. Zarząd składa się z 4-7 członków i wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, na pierwszym posiedzeniu.
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa w okresie między Zgromadzeniami Ogólnymi Członków, zgodnie z postanowieniem statutu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 4 członków zarządu, w tym prezesa lub jego zastępcy.
4. Prezes zarządu kieruje pracami zarządu i reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
5. Do reprezentowania zarządu, dla ważności czynności prawnych, upoważniony jest prezes zarządu i skarbnik, działając łącznie.

§20

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Planowanie i Zarządzanie działalnością statutową Towarzystwa i działanie w jego imieniu.
2. Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.
3. Przyjmowanie i skreślanie członków.
4. Prowadzenie spraw bieżących, w tym finansowych Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa.

§21

1. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. Posiedzenia zarządu zwołuje w formie listownej lub email prezes zarządu, załączając proponowany porządek obrad.

§22

1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa wybieranym przez Walne Zgromadzenie Członków i składa się od 3-4 członków, które wybierają spośród siebie na pierwszym posiedzeniu przewodniczącego i sekretarza.
2. Uchwały komisji rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
3. W skład komisji rewizyjnej nie mogą wejść osoby będące członkami Zarządu.
4. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa;
b) przedstawianie zarządowi wniosków wynikających z przeprowadzonej kontroli;
c) członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu zarządu z głosem doradczym;
d) posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby.

IV. Majątek i fundusze Towarzystwa.

§23

Na fundusze Towarzystwa składają się:
1. Wpływy ze składek członkowskich.
2. Wpływy ze środków podmiotów gospodarczych.
3. Dochody z działalności własnej.
4. Darowizny i zapisy.
5. Dotacje.
6. Sponsoring.
7. Inne wpływy z działalności publicznej i statutowej.

§24

Dochód z działalności Towarzystwa służy realizacji celów statutowych.

§25

Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy prezesa zarządu i skarbnika.

 

V. Zmiany statutu, rozwiązanie Towarzystwa.

§26

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ilości członków Towarzystwa.

§27

Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić w przypadku:
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów członków zwyczajnych w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2. Orzeczenia sądowego.

§28

Uchwała bądź orzeczenie o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Towarzystwa.

 

Statut w formacie PDF